Inleiding

In oktober 2018 is de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet is een implementatie van een Europese Richtlijn en maakt niet alleen duidelijk wat concreet onder een “bedrijfsgeheim” moet worden verstaan, maar ook wanneer sprake is van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen en welke mogelijkheden er zijn om hier tegen op te treden .

Wat is een bedrijfsgeheim?

Volgens artikel 1 van deze wet is een bedrijfsgeheim informatie die:

    a. geheim is in de zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen,
    niet algemeen bekend is bij of toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
    b. handelswaarde bezit omdat de informatie geheim is;
    c. onderworpen is aan redelijke maatregelen (gelet op de omstandigheden)
    door degene die rechtmatig over de informatie beschikt teneinde de informatie geheim te houden.

Onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen

Het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder is onrechtmatig wanneer dit is verkregen door onbevoegde toegang tot de geheime informatie of door het onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van de informatie. Ook als sprake is van andere ‘oneerlijke handelspraktijken’ kan sprake zijn van het onrechtmatig verkrijgen van informatie.


Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig indien dit zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim is gebeurd door een (rechts)persoon die:

a. het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen;
b. inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of andere verplichting tot het niet openbaar maken van een bedrijfsgeheim;
c. inbreuk maakt op een (contractuele) verplichting tot beperking van het bedrijfsgeheim.

Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken is tevens onrechtmatig als de betreffende (rechts)persoon wist of had moeten weten dat de informatie is verkregen van een (rechts)persoon die de informatie op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte.
Het is dus niet zo dat als een bedrijfsgeheim eenmaal ‘gelekt’ is de informatie als openbaar kan worden beschouwd en vrijelijk kan worden gebruikt: het verder verspreiden of gebruiken van deze informatie wordt ook als onrechtmatig jegens de houder van het bedrijfsgeheim aangemerkt.

Uitzonderingen

In de wet worden ook enkele gevallen beschreven waarin geen sprake is van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Zo is hier geen sprake van indien de informatie onafhankelijk is ontdekt of als bijvoorbeeld wangedrag of illegale activiteiten worden onthuld (klokkenluider).

Handhaving van bedrijfsgeheimen

De houder van een bedrijfsgeheim kan zich jegens een (vermeende) inbreukmaker op diverse maatregelen beroepen. Hij kan bijvoorbeeld vorderen dat het bedrijfsgeheim niet langer wordt gebruikt of openbaar wordt gemaakt en kan hij beslag laten leggen op de inbreuk makende goederen dan wel de afgifte van deze goederen vorderen. Ook is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen van een inbreukmaker die wist of behoorde te weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

Waarborgen bedrijfsgeheimen in een juridische procedure

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen voegt verder een titel toe aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierdoor wordt gewaarborgd dat een procedure over bedrijfsgeheimen kan worden gevoerd zonder dat de houder het risico loopt dat de bedrijfsgeheimen (alsnog) openbaar worden. Zo is het partijen verboden om informatie te gebruiken of openbaar te maken die een rechter op verzoek van een partij als vertrouwelijk heeft aangemerkt. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen kan een rechter voorts bepalen dat bepaalde informatie die tijdens de procedure wordt gebruikt slechts toegankelijk is voor een gelimiteerd aantal personen; ook kan de rechter zittingen of toegang tot het proces-verbaal geheel of gedeeltelijk beperken.

Wat betekent de Wet bescherming bedrijfsgeheimen voor uw bedrijf?

U staat er wellicht niet bij stil, maar ook binnen uw bedrijf is ongetwijfeld sprake van informatie die schadelijk voor u kan zijn indien deze openbaar wordt. Deze nieuwe wet biedt u in dit geval bescherming, maar niet in alle gevallen. Want heeft uw bedrijf maatregelen genomen om uw bedrijfsgeheimen ook daadwerkelijk geheim te houden? Zo niet dan kwalificeert de gelekte informatie mogelijk niet als bedrijfsgeheim en biedt deze wet u geen bescherming. En welke afspraken zijn er gemaakt met de (rechts)personen die toegang hebben tot uw bedrijfsgeheimen (klanten, personeel, leveranciers)? Als deze afspraken er niet (voldoende) zijn kan het moeilijk zijn om aan te tonen dat bepaalde informatie als bedrijfsgeheim behandeld diende te worden.

LEAN LAWYERS helpt u graag met deze en andere vragen met betrekking tot de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.


Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Telefoon: +31 (0)85 303 64 29
E-mail: mail@leanlawyers.nl
Website: www.lean-lawyers.nl